logo Christoph Cleaning

Algemene voorwaarden


1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en behoudens uitdrukkelijke bijzondere voorwaarden, zijn de onderhavige algemene voorwaarden de enige die van toepassing zijn. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant er kennis van te hebben genomen op het ogenblik van de bestelling, de clausules ervan te aanvaarden en af te zien van het gebruik van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.
De in offertes, bestellingen en contracten vermelde prijzen worden berekend op basis van de tarieven op de datum van hun opstelling. In geval van wijziging van de kosten van materialen, producten, lonen of sociale lasten, zullen de prijzen automatisch worden aangepast. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief afvalverwijdering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.
De prijzen kunnen periodiek door CHRISTOPHCLEANING worden aangepast aan de gezondheidsindex om rekening te houden met de stijging van de kosten van levensonderhoud.

4.
Offertes zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen vanaf de dag van afgifte van de offerte. Om geldig te zijn, moet de offerte van CHRISTOPHCLEANING binnen deze periode uitdrukkelijk worden goedgekeurd.

5.
In geval van annulering van een bestelling op initiatief of door toedoen van de klant, zal deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, conventioneel bepaald op 10 % van het totale bedrag van de overeenkomst, met een minimum bedrag van € 150,00.

6.
De klant verbindt er zich toe CHRISTOPHECLEANING toegang te verlenen tot de lokalen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tijdens de volledige kantooruren en/of op de specifieke uren die in de overeenkomst zijn bepaald, opdat CHRISTOPHECLEANING zijn verbintenissen kan nakomen. Zij verbindt zich er tevens toe water, elektriciteit en eventuele verwarming van de lokalen te leveren. Onnodige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld het niet toegankelijk zijn van de lokalen, het niet kunnen werken door gebrek aan water, elektriciteit, enz.), evenals werkloosheid van het personeel door toedoen van de klant, zullen worden aangerekend tegen de dagtarieven.

7.
CHRISTOPHCLEANING heeft het recht haar overeenkomsten met de klant, geheel of gedeeltelijk, door derden te laten uitvoeren.

8.
CHRISTOPHCLEANING heeft het recht om, zonder voorafgaand akkoord van de klant, de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Vanaf de datum van kennisgeving van de overdracht, is CHRISTOPHCLEANING bevrijd van alle verbintenissen ten opzichte van de klant en kan de klant zijn rechten enkel nog tegen deze derden doen gelden.

9.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant te betalen. De facturen zijn betaalbaar op de hoofdzetel van CHRISTOPHCLEANING, alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant.

10.
De nietbetaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing mee van een intrest van 8% per jaar en een conventionele, forfaitaire en onherleidbare verhoging van 10 % met een minimum 
van € 150,00, onverminderd de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.


11.
Behoudens uitdrukkelijke bepaling van een door CHRISTOPHCLEANING aanvaarde termijn, zijn de leverings en/of uitvoeringstermijnen louter indicatief. Geen enkele vertraging, om welke reden dan ook, kan aanleiding geven tot een annulering van de bestelling of van het contract, noch tot het betalen van schadevergoeding.

12.
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, volgens technische en esthetische criteria die door CHRISTOPHCLEANING worden bepaald. Formeel wordt bepaald dat CHRISTOPHCLEANING een middelenverbintenis aangaat en geen resultaatsverbintenis.

13.
CHRISTOPHCLEANING wijst alle verantwoordelijkheid af voor breuk of beschadigingen ten gevolge van de slechte staat van de gebouwen, het meubilair en de materialen en voor krassen op ramen en glas.

14.
Elke klacht, van welke aard ook, betreffende het personeel of de verrichte werkzaamheden moet, om ontvankelijk te zijn, per aangetekende brief worden meegedeeld binnen acht dagen na het feit of de werkzaamheden die het voorwerp van de klacht uitmaken. Dergelijke vorderingen schorten evenwel geenszins de verplichting tot betaling op de overeengekomen termijn op.

15.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden onderhouds of schoonmaakcontracten gesloten voor een periode van één jaar, die van jaar tot jaar stilzwijgend kan worden verlengd, tenzij een van de partijen de andere per aangetekende brief in kennis stelt van haar wens om daarvan af te zien, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum.

16.
De eventuele nietigheid van een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

17.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen van welke aard ook zijn alleen de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Brugge bevoegd.