Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. In geval van niet-betaling binnen deze termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten tegen de wettelijke intrest verschuldigd. Daarnaast wordt als schadevergoeding een bijkomende vergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 € aangerekend. Alle betwistingen met betrekking tot de aard, het voorwerp of het bedrag van onze prestaties moeten schriftelijk worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Voor mogelijke geschillen of betwistingen is enkel de Rechtbank van Gent, afdeling Brugge bevoegd.